Het ministerie van Onderwijs subsidieert ook in de periode 2019-2022 de samenwerking tussen scholen, werkgevers en regionale overheden. In totaal is voor een periode van vier jaar vanuit het Rijk honderd miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten.


Sinds 2014 stimuleert het ministerie van Onderwijs de regionale samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden via het Regionaal Investeringsfonds. Het fonds beoogt vooral de regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Volgens evaluaties is de werkwijze van het fonds succesvol: dankzij tal van innovatie samenwerkingsprojecten is in veel regio’s een betere samenwerking gegroeid tussen scholen, werkgevers en overheden. Reden voor minister Van Engelshoven om het fonds voor een periode van vier jaar te verlengen.

Opschalen
Voor de periode 2019-2022 stelt het ministerie in totaal een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar (25 miljoen euro per jaar). Aanvragen voor subsidie moeten worden ingediend door samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden. De subsidie vanuit het Rijk – maximaal twee miljoen euro per project – omvat een derde van de totale begroting. Werkgevers en lokale overheden worden geacht elk ook een derde te betalen. Naast nieuwe projecten is het ook mogelijk om reeds lopende projecten te verlengen. Op die manier kunnen samenwerkingsverbanden hun bestaande projecten opschalen.

Thema’s
In de nieuwe subsidieperiode wordt aan scholen gevraagd extra aandacht te besteden aan thema’s als ‘leven lang ontwikkelen’, ‘professionalisering van docenten’ en ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Bij projecten die betrekking hebben op kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld de entreeopleiding) kan de bijdrage vanuit het Rijk de helft van de kosten dekken. Volgens de subsidievoorwaarden moeten scholen ervoor zorgen dat docenten en studenten worden betrokken bij een aanvraag. Ook moet de aanvraag in lijn zijn met de kwaliteitsagenda’s die de scholen dit jaar opstellen in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken.

Beoordeling
Een onafhankelijke beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van Mirjam Bult (deskundige op het gebied van publiek-private samenwerking), zal de aanvragen van samenwerkingsverbanden beoordelen. Jaarlijks zijn er twee aanvraagmomenten: in januari en in juni. Het eerste aanvraagmoment start op 1 januari 2019. In het najaar volgt meer specifieke informatie over de voorwaarden.

© 2021 MBO in Bedrijf